@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Giã từ máy tính xách tay
MAZING TECHNOLOGY FROM JAPAN:

You will not be able to know what is ahead
until you have seen at least 4 pictures and read the explanation of what they are, our future is here, incredible!! what an age we live in.

Bạn sẽ không thể biết điều gì cho đến khi đã xem 4 tấm ảnh đầu đọc những lời giải thích, tương lai là ở đây, không thể tin được!! những gì trong 1 năm.Look closely and guess what they could be...

Nhìn kỹ đoán xemAre they pens with cameras?

phải bút với máy ảnh?Any wild guesses? No clue yet?
mọi hoang tưởng? Không có đầu mối nào?

Ladies and gentlemen.... congratulations!
Thưa quý vị .... xin chúc mừng!

You've just looked into the future... yep that's right!
Bạn đã chỉ cần nhìn vào tương lai vâng ... đó là đúng!

You've just seen something that will replace your PC in the near future.
Bạn đã thấy được một cái gì sẽ thay thế máy tính của bạn trong tương lai gần .

Here is how it works:
Dưới đây là cách hoạt động:
In the revolution of miniature computers, scientists have made great developments with blue tooth technology..
Trong cuộc cách mạng của các máy tính thu nhỏ, các nhà khoa học đã có những phát triển vượt bậc với công nghệ blue tooth..


This is the forthcoming computers you can carry within your pockets .

Đây là máy tính sắp tới bạn có thể mang trong túi của bạn.


This 'pen sort of instrument' produces both the monitor as well as the keyboard on any flat surfaces from where you can carry out functions you would normally do on your desktop computer.

'nhữnh chiếc bút này tạo ra màn hình cũng như bàn phím trên bất kỳ bề mặt phẳng nào giúp bạn có thể thực hiện chức năng bình thường như trên máy tính để bàn của bạn.Can anyone say, 'Good-bye laptops!
Looks like my Mac Book Air is out of date... again!!!

Có thể nói, "Good-bye máy tính xách tay!
khi nhìn thấy Mac Book Air ... một lần nữa!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm